Het schenken voor de eigen woning aan een kind is hot!

U kent vast wel de advertentie van een bekende bank waarbij een zoon aan de vader vraagt of deze aan hem een lening zou willen geven voor zijn huis en de vader "nee" zegt waarna de moeder heel blij zegt: maar wij willen het je wel schenken.

Over het belastingvrij schenken van een bedrag tot een ton, krijgen wij vrijwel dagelijks vragen. Menig ouder beraadt zich over het helpen van zijn kind bij de financiering van de eigen woning. Menigeen heeft dit inmiddels al gedaan, is onze ervaring, gezien de diverse schenkingsakten en leveringstransacties die bij ons op kantoor hebben plaatsgevonden.

Liever aan de (klein)kinderen dan aan de erfbelasting en de AWBZ
Reden van de schenking is doorgaans dat men erfbelasting voor de kinderen wil besparen (dit kan oplopen tot €10.000 à € 20.000 netto voordeel). Een andere reden is verlaging van het voor de AWBZ bij het inkomen te tellen vermogen mocht men in een verpleeg- of verzorgingstehuis terecht komen.

Tot € 100.000 schenken, niet alleen door paps en mams
De extra verhoogde vrijstelling bedraagt maximaal € 100.000. Is door ouders reeds eerder een grote schenking gedaan, dan zal dit van de € 100.000 afgetrokken moeten worden.
Niet alleen ouders mogen schenken maar ook derden (oom of tante of de buurman) mogen deze schenking doen.
De schenking dient te worden bestemd voor:
* aflossing van de hypotheek van de eigen woning
* verbouw van de eigen woning
* aanschaf van een eigen woning
* aflossen van een restschuld van een hypothecaire lening van een met verlies verkochte eigen woning.
Dit dient bij de schenking te worden vermeld.

De koude kant uitsluiten?
Ouders schenken graag aan het eigen kind, maar willen niet het risico lopen dat het geschonken bedrag voor de helft naar de ex-schoonzoon of ex-schoondochter gaat bij een onverhoopte scheiding. Van belang is dan om bij het schenken vast te leggen dat de schenking buiten elke gemeenschap van goederen valt.

Ongelijkheid tussen de kinderen
Soms heeft één van de kinderen al een eigen woning en een ander kind nog niet. Toch wil men graag nu het nog kan gebruik maken van de verruimde schenkingsmogelijkheid, maar zonder het andere kind tekort te doen. U kunt dan bepalen dat het kind dat de schenking heeft ontvangen minder uit de erfenis zal krijgen door te stellen dat het kind de schenking moet inbrengen in de nalatenschappen van de ouders. Dit moet wel schriftelijk vastgelegd worden.

Vergeet niet schenkingsaangifte te doen
Wil het geschonken bedrag niet met 10% belast zijn, dan dient aangifte te worden gedaan. Dit moet vóór 1 maart 2015 plaatsvinden voor schenkingen in het jaar 2014.

Let op!
Bij het doen van de schenking van de ton (of minder) dienen ook de navolgende aspecten in acht te worden genomen:
* raadpleeg de bank bij het aflossen van (een gedeelte van) de hypotheek in verband met mogelijke boeterente en andere in acht te nemen formaliteiten (zoals een schenkingsakte); bij boeterente kan het van belang zijn om de schenking anders in te richten;
* schenken dient te geschieden aan het kind die de woning zelf geheel of gedeeltelijk op naam heeft;
* bereken of het schenken wel zo aantrekkelijk is; mogelijk is het lenen van het bedrag aan het kind aantrekkelijker in verband met de renteaftrek en rendement op uw vermogen!
* tijdig de hypotheekschuld aflossen met het geschonken bedrag: overlijdt de schenker terwijl de schuld nog niet is afgelost maar het bedrag is wel geschonken dan geldt de vrijstelling niet;
* let op bij aflossing van een hypotheek met levensverzekering, banksparen of beleggingscomponent;
* verkoop van uw woning aan het kind en meteen kwijtschelden op de koopsom: let op de W.O.Z.-waarde.

Bij vragen, neem gerust contact met ons op 0515-43 56 00.

Uit de notarispraktijk Sneeker en Bolswarder Nieuwsblad april 2014.
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes van Rientjes Notariaat & Advies, Marktstraat 2 te Sneek.

uit de notarispraktijk

Notaris, wilt u ook eens wat in de in de krant schrijven over testamenten voor alleenstaanden...
Dit is niet eens zo'n rare gedachte. Het bedrijf, je levenswerk, moet immers door. Ook na jouw...
Afstand houden is het credo. Oók met je beplanting! De groei- en bloeitijd is weer begonnen...