BEN JE EEN UBO-TJE? BEN JIJ EIGENLIJK DE BAAS, DEGENE MET DE CENTJES? Denk aan de nieuwe regels.

Strijd

Per 27 september 2020 heeft Vadertje Staat het UBO-register geïntroduceerd. Dit in navolging van Europese wetgeving in haar strijd om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan witwas praktijken, corruptie, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme.

Wie of wat is een UBO?

Voor alle BV's, NV's, stichtingen, verenigingen met een bedrijf, coöperaties, firma's, maatschappen, cv's, rederijen en zelfs kerken geldt dat de UBO daarvan zijn of haar gegevens vanaf 27 september 2020 moet registreren in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Ook een goed doel stichting zal er aan moeten geloven.

Deze verplichting geldt overigens niet voor eenmanszaken en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Heel beknopt weergegeven ben je een "ultimate beneficial owner" oftewel uiteindelijk belanghebbende bij een bedrijf of organisatie als je daarin:
1. meer dan 25% zeggenschap hebt en/of
2. meer dan 25% economisch belang hebt.
Is hiervan binnen het bedrijf niemand aan te wijzen, dan zal degene die als leidinggevende kan worden aangemerkt (de pseudo-UBO) zich moeten opgeven.

Opgegeven moet worden jouw personalia en de omvang van het economische belang dat je in het bedrijf of de organisatie hebt.

Boete van E.21.750. Gevangenisstraf van 2 jaar!

Als de UBO zich niet inschrijft of er worden onjuiste of onvolledige gegevens ingeschreven en is dit opzettelijk gedaan, dan wordt dit gezien als een misdrijf, een economisch delict, met als gevolg een maximale boete van E.21.750 of een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.  Is er geen sprake van opzet, dan riskeer je hechtenis van maximaal 6 maanden, een taakstraf of vermelde boete van E.21.750.

De Kamer van Koophandel zal de bedrijven die bestonden vóór 27 september 2020 eerst aanschrijven om te controleren of de ingeschreven UBO klopt of dat de UBO nog moet worden opgegeven.

Daarna dient de (nieuwe) UBO zichzelf te registreren.

Heb svp geduld met de notaris.

Als notaris (maar ook bij andere zogenaamde Wwft-instellingen) komt er weer een extra taak bij. Voor het notariaat is dit mede vanwege onze poortwachters functie die ons - terecht - is opgedragen van overheidswege.

Bij ondermeer wijziging van de bedrijfsstructuur, het oprichten van BV's, het vastleggen van geldleningsovereenkomsten onder verstrekking van hypotheek of pandrecht, bij fusies, splitsingen en aandelenoverdrachten, het bedrijfsmatig aanschaffen van onroerend goed, het opmaken van (stem)overeenkomsten en directie-aandeelhoudersovereenkomsten en de wijziging van dividend bepalingen, zullen wij jou als ondernemer het hemd van het lijf moeten vragen. Nog meer dan voorheen al het geval was.

Gevraagd zal ondermeer worden om aanlevering van statuten, jaarstukken, directie-aandeelhoudersovereenkomsten, stemovereenkomsten en andere stukken waaruit zou kunnen blijken wie werkelijk de "touwtjes in handen heeft". Wie heeft er werkelijk de zeggenschap? Dat hoeft niet altijd de directeur te zijn. Het zoeken naar de juiste UBO-kwalificatie is niet altijd simpel en vergt tijd en brengt daardoor helaas extra kosten met zich mee.

Er zal per dossier die wij aanmaken een uittreksel uit het UBO-register opgevraagd moeten worden. Van ons als notaris wordt daarbij verlangd dat wij onderzoeken of de registratie wel klopt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn wij verplicht hiervan een terugmelding te doen aan de Kamer van Koophandel.
Voeren wij onze taak niet of niet goed uit, dan hangt ook ons een zelfde boete en gevangenisstraf als hiervoor vermeld boven het hoofd!

Nu regelt het notariaat over het algemeen al de eerste inschrijvingen van vennootschappen, vof's, coöperaties en andere juridische entiteiten, alsmede inschrijving van de wijzigingen binnen die organisaties. Daarbij zal ook de eerste inschrijving van de UBO gaan behoren. Een certificaat afgeven wie UBO is, daartoe zullen wij echter niet overgaan, omdat dit iets is dat zomaar kan wijzigen. Denk bijv. aan het toekennen aan iemand van meer dan 25% van de winst in een bepaald jaar bij wijze van gratificatie.

En de privacy dan? Risico op chantage en bedreiging...

Er is veel kritiek op het UBO-register vanwege de inbreuk op de privacy van de UBO. Veel ondernemers hebben juist bepaalde constructies in het leven geroepen zodat niet of moeilijk te achterhalen valt hoe de financiële verhoudingen binnen zijn organisatie eruit zien. Dit om inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en risico's als chantage, kidnapping en geweld te voorkomen.
In beperkte mate is afscherming van de gegevens mogelijk, maar dit mag niet echt een naam hebben. Over ongeveer 1 jaar en 4 maanden zal er een impact-evaluatie van het UBO-register plaatsvinden. Ik ben benieuwd.

Meer weten of als UBO hulp nodig? Bel ons gerust 0515-435600.

Ondernemend Friesland Rubriek sept/okt 2020  Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris en mediator te Sneek (enz. standaard intro).

uit de notarispraktijk

Vorige maand berichtte ik dat, als de wet er door komt, starters op de woningmarkt geen...
Strijd Per 27 september 2020 heeft Vadertje Staat het UBO-register geïntroduceerd. Dit in...
Op Prinsjesdag verraste Vadertje Staat menig jongere tussen de 18 en 35 jaar. Krijg je na 1 januari...