Een ondernemer met twee petten.

Als u als directeur van uw besloten vennootschap (BV) met u zelf handelt dan heeft u twee petten op. De kans bestaat dat er dan sprake is van een tegenstrijdig belang. Stel, uw BV keurt goed dat u uw huis, bedijfspand of de auto van of via de BV koopt. Zelf wenst u als koper dit voor een zo laag mogelijke prijs te verkrijgen, terwijl u als directeur voor de BV een zo hoog mogelijke prijs moet bedingen.

Nieuwe tegenstrijdig belang regeling
Per 1 januari jongstleden is er een nieuwe "tegenstrijdig belang regeling" in de wet (Wet Bestuur en Toezicht) gekomen. In het oude recht kon de directeur niet optreden zonder goedkeuring van de aandeelhouders. De strijdige handeling was gewoon ongeldig! In het nieuwe recht kan de directeur wel de BV binden, maar als hij zijn boekje te buiten gaat, is hij aansprakelijk tegenover de BV. Deze aansprakelijkheid speelt niet zo gauw bij een DGA, maar kan wel tot een vervelende claim bij de directeur in privé leiden ingeval van faillissement van de BV.

Hoge Raad: wees integer en onbevooroordeeld.
U wordt volgens de Hoge Raad als bestuurder geacht de belangen van de BV integer en onbevooroordeeld te bewaken. Handelingen die een onbevooroordeelde derde niet voor dezelfde prijs of onder dezelfde condities zou verrichten, worden al snel tegenstrijdig geacht.

Wanneer alert zijn?
Om mogelijke claims te voorkomen moet u alert zijn in de volgende situaties:

* bij handelingen met u zelf als partij: denk aan de rekening-courant verhouding met uw BV (leent u niet teveel, kunt u het geleende wel terugbetalen?), het verhuren van uw pand tegen een té hoge huurprijs, het aangaan van een sponsorcontract met de sportvereniging van u zelf waarmee de BV op geen enkele wijze is gebaat, het uitkeren van dividenden, een onzakelijke managementovereenkomst , het door de BV laten aankopen van een pand en dit meteen door laten leveren aan u zelf, zodat de overdrachtsbelasting in de BV blijft hangen;

* bij handelingen waarbij een familielid is betrokken: bijvoorbeeld indien de BV aan uw dochter een arbeidscontract verstrekt waarin een te hoog salaris is afgesproken, onzakelijke leningen met familieleden of de bestuurder contracteert zijn zoon als aannemer voor de BV;

* bij handelingen tussen de holding en de werkmaatschappij: de werkmaatschappij die een managementovereenkomst met de holding aangaat waarbij de werkmaatschappij u via uw holding inhuurt tegen een dusdanig hoge beloning waardoor de werkmaatschappij in liquiditeitsproblemen dreigt te raken; het aangaan van een onzakelijke lening tussen holding en werkmaatschappij.

Hoe te handelen bij een tegenstrijdig belang?
Bij tegenstrijdig belang kun je de instemming van de aandeelhouders vragen. De directeur mag niet aanwezig zijn bij de besluitvorming. Probleem is echter dat hij niet altijd weet dat er een tegenstrijdig belang is. Bij twijfel bel of mail ons.

Statuten aanpassen.
Strikt genomen behoeft u de statuten niet aan de nieuwe wet aan te passen. Op grond van de nieuwe wet vervalt de in de statuten opgenomen tegenstrijdig belang regeling bij vertegenwoordiging van de BV automatisch als deze in strijd is met de wet en wordt de nieuwe wet geacht te gelden.

Tip 1
Van belang is dat de besluitvorming bij tegenstrijdig belang goed geregeld is in de statuten. Ter voorkoming van misverstanden is het aan te bevelen de statuten daarop toch aan te laten passen.

Hoe met tegenstrijdigheden vanuit het verleden?
De oude wettelijke regeling blijft gelden voor rechtshandelingen verricht vóór 1 januari 2013. Dit betekent dat die rechtshandelingen nietig zijn. Met andere woorden, als u een pand van de BV aan u zelf heeft geleverd en dit is niet helemaal volgens het boekje verlopen, dan kan het wel eens zijn dat bij een onverhoopt faillissement van uw BV, het pand toch niet van u is en de curator dit van u terugvordert.

Tip 2
De nietigheid van in het verleden verrichte rechtshandelingen kunnen worden geheeld indien de aandeelhoudersvergadering deze alsnog formeel bekrachtigt. Advies: hiervan goede notulen maken.

Eigenlijk komt het erop neer: doe niet iets via uw BV wat u uzelf niet zou willen aandoen.

 

uit de notarispraktijk

Op 1 maart start de KNB met een nieuwe online campagne om aandacht te vragen voor het...
Sorry! Sorry, dat ook ik de lezer moet onderdompelen in nog meer Corona nieuws. Elke (digitale)...
En daar ging moeders porseleinen vaas. De vaas waarvan de kinderen wisten hoe dierbaar die haar was...